[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคาร ๑๐๘ ล/๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน : ปลายพระยาวิทยาคม
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 152
Bookmark and Share 

ประกาศโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคาร ๑๐๘ ล/๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***************

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างอาคาร ๑๐๘ ล/๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน

ปลายพระยาวิทยาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐

ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pv.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕ ๖๘๗ ๐๒๐ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ผ่านทางอีเมล์ plaipraya_school@pv.ac.th ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pv.ac.th และwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

  ธนูศักดิ์   พยัฆเนตร

(นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร                     ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคาข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) 19 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม (ฉบับแก้ไข) 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 1 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการบ้านพักครุ 1 ธ.ค. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-213752
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010