[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม (ฉบับแก้ไข)
ผู้เขียน : รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 199
Bookmark and Share


คำอธิบาย: KRUTH1

 

 

ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม

-------------------------------------------------------

             ด้วยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

 

มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยาม  ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่  ๘กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล :       ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ยาม (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๐๐บาท              

 

.    คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 

                 .  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

 

                 ๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้                     

                 ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือ นักบวช

 

                 .๔ ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                 ๑.๕ เพศชาย  อายุตั้งแต่ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

                 .๖ มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุงเครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

.    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

                     ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน

 

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่  ๖ - ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐๑๕.๐๐  น. ตามวันและเวลาราชการ               

 

          ๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 ๓.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

 

                   ๓.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ               

 

 

.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๓.๓  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ฉบับ

 

                   .๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x .๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป

 

                    ๓.๕ ในกรณีชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกันจะต้อง   มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

          .   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

 

          หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                    จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์

 

. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

                   จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อำนุสรณ์  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ตามตารางการคัดเลือกดังนี้

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

๐๙.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น.

 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ทดสอบการปฏิบัติงาน

สอบสัมภาษณ์

 

๖๐

๔๐

รวม

๑๐๐

 . เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก

 

              ๗.๑  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ สุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

 

             ๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙ พร้อมทำสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

                    (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                    (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                    (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

 

                   ๘.๑ จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง

 

.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งนักการภารโรง จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

 

                   ๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

      
                             ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                              

 

                                                                   (นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี)

 

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์        

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) 19 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม (ฉบับแก้ไข) 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 1 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการบ้านพักครุ 1 ธ.ค. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-213752
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010