[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)
ผู้เขียน : วิเชียรมาตุ 2
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 169
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ)

(งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

-------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง

1.1 ชื่องานจ้าง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 1 อัตรา

1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.3  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

2.1 เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

2.2 มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่ำ) ในสาขาวิชาที่สอน หรือประกาศนียบัตร               ด้านการสอน

2.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้

2.4 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้

2.5 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

2.6 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 22 คาบ/สัปดาห์ได้

2.7 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – immigrant                   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.8 เคยผ่านการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา

2.9 เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) ,บัตรประจำตัว

 

2.10 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ

จากสถาบันที่เชื่อถือได้

2.11 ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

หรือมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้

2.12 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง

2.13 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า  1  ปี

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตั้งแต่วันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักงานบริหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 075-576031 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

(1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

(2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

(3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ

จากสถาบันที่เชื่อถือได้

(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

(5) สำเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ

(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน (ไม่เกิน 1 เดือน)

(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ สำนักงานบริหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 หรือทางเว็บไซต์ http://www.wch2.ac.th

5. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27  ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตามลำดับผู้สมัคร

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานบริหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 หรือทางเว็บไซต์ http://www.wch2.ac.th

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และทำสัญญาจ้าง  ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ สำนักงานบริหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

 ไชยพงษ์  ชุมศรี                 

(นายไชยพงษ์  ชุมศรี)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) 19 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม (ฉบับแก้ไข) 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม 6 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 1 ธ.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการบ้านพักครุ 1 ธ.ค. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-213752
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010